Konference - program

Program ke stažení

8:30 - 9:00REGISTRACE
8:45 - 10:00ZAHÁJENÍ KONFERENCE PROHLÍDKOU EXPOZICE SVĚT CIVILIZACE
interaktivní ochutnávka témat konference, ranní káva a občerstvení
10:00 - 10:10 ÚVODNÍ SLOVO
Tomáš Habart, ředitel programu Varianty společnosti Člověk v tísni
Moderuje: Robin Ujfaluši
10:10 - 11:10GLOBÁLNÍ TÉMATA V SOUVISLOSTECH
Budoucnost už není, co bývala - Doc. RNDr. Pavel Nováček CSc.
Jak se nenechat nahradit umělou inteligencí? - Jason Buckley
11:10 – 12:10Jak připravit děti na výzvy současného světa? Panelová diskuze: Kateřina Lerchová, Daniel Franc, Zbyněk Machetanz, Markéta Pastorová a Tomáš Vokáč
12:10 - 13:10OBĚD
Minimarket výukových materiálů ke globálnímu vzdělávání.
13:10 - 13:40ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÝCHOVA KE GLOBÁLNÍMU OBČANSTVÍ?
Sdílení výstupů z projektu Global Schools: Svět ve výuce
13:40 - 15:10WORKSHOPY
Praktické metody a výukové materiály do výuky na základních školách.
Cesta plyšového koníka aneb globální témata ve výuce, Petra Skalická
Filozofie pro děti, Jason Buckley
Menu pro změnu, Tereza Čajková
Učíme se příběhem aneb Global Storylines, Lenka Spáčilová
15:10 - 15:30PŘESTÁVKA
15:30 - 17:00WORKSHOPY
Praktické metody a výukové materiály do výuky na základních školách.
Cesta plyšového koníka aneb globální témata ve výuce, Petra Skalická
Filozofie pro děti, Jason Buckley
Menu pro změnu, Tereza Čajková
Učíme se příběhem aneb Global Storylines, Lenka Spáčilová
Budoucnost už není, co bývala

V příspěvku budou zmíněny některé současné globální výzvy: klimatické změny, ropný zlom, nedostatek potravin vyplývající z nedostatku energie a migrace vyvolaná nesnesitelnými společenskými nebo environmentálními podmínkami. Budou stručně diskutovány příčiny, proč škola při přípravě žáků/studentů na tyto výzvy spíše selhává. Budou zmíněny tři faktory, které by alespoň dílčím způsobem mohly přispět k nápravě situace: mezioborový přístup, respektování principu předběžné opatrnosti a podpora myšlení orientovaného na budoucnost.

Jak se nenechat nahradit umělou inteligencí?

Svět se rychle mění a umělá inteligence ohrožuje spoustu „dobrých“ pracovních míst. Co by měli učitelé dělat, aby vybavili děti dovednostmi, které stroje neumí nahradit, a aby pomohli dětem v budoucnosti uspět? Jason Buckley se vás ve svém příspěvku bude snažit přesvědčit, že kreativní, empatické a kooperativní myšlení (čili druhy myšlení, které Filozofie pro děti rozvíjí) tvoří klíčovou součást odpovědi na tuto otázku. Jedná se o dialogické vyučování, ve kterém děti utváří „zkoumající společenství“ a společně probírají odpovědi na otázky, se kterými si lámou hlavy i nejlepší dospělí myslitelé, jako např.:

  • Jaká by spravedlivá společnost měla mít pravidla?
  • Byla matematika vynalezena nebo objevena?
  • Může být špatný člověk dobrým vůdcem?
  • Může být někdy špatné někomu odpustit?
  • Co by měla víra mít, aby se stala znalostí?
Cesta plyšového koníka aneb globální témata ve výuce

Ze spolupráce vzdělávacího programu Varianty, spisovatelky Ester Staré a ilustrátorky Daniely Olejníkové vznikla v loňském roce knížka Největší přání. Prostřednictvím putování plyšového koníka z daleké Asie do Evropy se v ní děti seznamují s řadou zajímavých otázek současnosti, jako je např. jinakost, výroba hraček, námořní doprava, konzum, migrace či přátelství. K jednotlivým tématům byly vytvořeny lekce pro výuku na prvním stupni základní školy, které lze využít v různých předmětech a které zároveň pomáhají dětem rozvíjet čtenářskou a kritickou gramotnost. Na workshopu bude knížka detailněji představena, účastníci také zažijí některé konkrétní aktivity.

Filozofie pro děti
Během tohoto interaktivního workshopu budou účastníkům představeny tři hlavní principy Filozofie pro děti:
• “Filosofie v pohybu” – Jakým způsobem začlenit fyzické aktivity, pomocí kterých zapojíme co největší počet dětí a které přimějí každé dítě, aby se vyjádřilo? 
• “Vícemožnostní otázky” – Jak vytvořit otázky, které vzbudí co největší zvědavost, názorové pnutí a stanou se zásadní výzvou pro diskutující? 
• „Stáhnout se do pozadí“ – Jak ustoupit z vedení diskuze tak, aby děti mohly rozvinout svou samostatnost při tvorbě názorů?
Filozofie pro děti (P4C) je ze své podstaty demokratická. Dětem je obvykle představen stimul vybízející k přemýšlení. Poté děti tvoří otázky, kterými se chtějí zabývat, případně otázky vzniknou z jejich odpovědí na otázku navrženou učitelem. Rolí učitele je facilitovat debatu mezi dětmi, ne ji řídit: nabídnout dětem něco, o čem mohou přemýšlet, ale neříkat jim, co si mají myslet. P4C nabízí spoustu technik, které pomáhají dětem se s jistotou vyjádřit, přemýšlet samostatně a hlouběji. 
Představení proběhne prostřednictvím metod, které lze následně využít přímo ve výuce. Účastníci se dozvědí, jak je možné využívat Filozofii pro děti v různých předmětech nebo v samostatných hodinách, a porozumí tomu, proč je tato metoda účinná při rozvoji nadaných dětí i při podpoře dětí, které samy sebe nevidí jako úspěšné ve škole.
Menu pro změnu

Workshop představí účastníkům mezinárodní projekt Menu pro změnu zaměřený na téma zodpovědné spotřeby potravin, ve kterém se propojuje globální a environmentální vzdělávání. Jak naše každodenní volba potravin ovlivňuje životní prostředí, klima a kvalitu života lidí na planetě? Co může udělat každý z nás? Jak téma představit žákům a jak je vést k přemýšlení a konání na lokální i globální úrovni? Co vše se již v projektu podařilo a jaké konkrétní kroky školy učinily ke zlepšení a k zodpovědnějšímu přístupu k volbě potravin? Jaké materiály jsou k dispozici? To vše a mnohé další otázky tento workshop otevře.

Učíme se příběhem aneb Global Storylines

V Global Storylines jsou žáci vtaženi do příběhu, který se stává dlouhodobou osou výuky. Děti si vytvářejí prostředí a role ve zvolené komunitě. Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musí její členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Děti vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými. Cílem workshopu je účastníkům ukázat na konkrétních příkladech, jak může práce s příběhem obohatit výuku. Budou představeny jednotlivé metodiky a ochutnávka Global Storylines.

Jason Buckley

Je bývalým učitelem, posledních deset let se naplno zabývá Filozofií pro děti (P4C), jež skrze pohybové aktivity a otázky, na které neexistuje jednoznačná odpověď, poskytuje dětem prostor pro rozvoj samostatného myšlení a aktivní zapojení. O své poznatky se dělí i na mezinárodní úrovni, účastní se workshopů, školení a konferencí a také vydává bulletin se zásobou nápadů, jak P4C rozvíjet (https://www.thephilosophyman.com).

Mezi jeho další činnosti paří řízení Outsparku, organizace zajišťující venkovní učení a organizace GIFT, která se zabývající speciální výukou pro mimořádně nadané žáky. Jason bydlí na hausbótu v Cambridge a je nadšeným horským turistou a jeskyňářem a těší se na objevování podzemí v Ostravě. 

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, poté pracoval pět let v Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislavě a v Nitře. V květnu 1990 se vrátil zpět na Univerzitu Palackého. Profesně se orientuje na globální environmentální problémy, udržitelný rozvoj a studia možných budoucností (foresight). Založil studijní obor "Mezinárodní rozvojová studia". Od roku 2007 je vedoucím Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP. Od roku 1998 je členem Řídící rady Millennium Project (Washington, D.C.), od roku 2008 předsedou České asociace Římského klubu.

Díky svému profesnímu zaměření na globální problémy životního prostředí měl možnost navštívit přes 80 zemí pěti kontinentů a napsal řadu odborných i populárně-naučných knih. Ty jsou dostupné na jeho osobní webové stránce: www.pavelnovacek.eu. Pochází z Vysočiny, nyní žije s rodinou v Samotíškách u Olomouce.
 

Robin Ujfaluši

Dlouhodobě působí v neziskovém sektoru a věnuje se vzdělávání. Stál například u zrodu osvětové GRV kampaně Fotbal pro rozvoj, neformálnímu vzdělávání se věnoval zejména ve Sdružení dobrovolných aktivit INEX (lektor seminářů, absolvent kurzu kritického myšlení), v roce 2011 byl za nevládní sektor patronem Evropského roku dobrovolnictví. Externě vyučuje Politické myšlení disentu na FFUK v Praze, v letech 2014-2017 pracoval pro Stranu zelených. Příležitostně moderuje tematické debaty.

Petra Skalická

Od roku 2005 působí ve společnosti Člověk v tísni, v letech 2008 – 2015 byla ředitelkou vzdělávacího programu Varianty. Podílela se na tvorbě koncepce různých vzdělávacích programů pro prostředí českých škol, mezi nimi např. Světová škola či Active Citizens, je spoluautorkou řady metodických a výukových materiálů. Je také lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Tereza Čajková

Pracuje v Programu potravinové bezpečnosti analytického centra Glopolis. Vede mezinárodní projekt Menu pro změnu zaměřený na vzdělávání o udržitelných potravinových systémech a zodpovědné spotřebě potravin. Je spoluautorkou publikace „Jak naše talíře otáčí světem“.

Lenka Spáčilová

Je učitelkou 1. stupně ZŠ. Spolupracuje s neziskovou organizací NaZemi, která přivádí globální rozvojové vzdělávání do škol. Díky nim měla možnost seznámit se s metodou Global Storylines a ráda ji ve své výuce používá. 

Mgr. Kateřina Lerchová, Ph.D.

Vystudovala historii a psychologii na FF UP Olomouc. Deset let působila na Katedře historie FF UP, dnes pracuje jako školní psycholog na ZŠ Horka nad Moravou a vede soukromou dětskou psychoterapeutickou praxi. Zabývá se montessori pedagogikou a sociálně-emočním učením dětí na školách (www.spolekspas.cz).

Ve škole pracuje s žáky metodou „druhého kroku“ na posílení emočních kompetencích každého žáka a také na posílení jejich sociálně-společenských kompetencí, např. zapojením starších žáků do projektů na škole.  

PaedDr. Markéta Pastorová

Odborná pracovnice Národního ústavu pro vzdělávání; dlouhodobě se zabývá tvorbou kurikulárních dokumentů, garantuje vzdělávací oblast umění a kultura a průřezová témata. Je autorkou vzdělávacích obsahů, odborných a metodických statí, je členkou odborných rad a komisí.

Mgr. Zbyněk Machetanz

Učitel, třináctým rokem působí na Základní škole Příbor, Jičínská. Třetím rokem zde s kolegy Radkem a Michaelou Eliášovými koordinuje Projekt Global Schools. Ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy zajišťuje projekt Adopce na dálku. Pracuje s prvostupňovými žáky a vyučuje hudební výchovu na druhém stupni. Pět let vede zájmový útvar Školní kapela.

Daniel Franc

Gglobal program manager ve společnosti Google, vede mezinárodní tým, jenž rozvíjí v současnosti globálně největší program komunitního vzdělávání v IT, který před 11 lety spoluvytvořil v ČR. V minulosti založil  několik technologických projektů v USA a u nás, coby dlouholetý konzultant firemní spolupráce také pracoval s desítkami společností od korporací až po začínající startupy a zabýval se aktivně i vzděláváním - působil jako zážitkový pedagog, podílel se na rozjezdu RVP.CZ a zakládal globální učitelskou komunitu Google Educators Group. Kus života strávil v USA, Austrálii a JAR a pracoval v desítkách dalších zemích. Základnu má v Praze, ale významnou část svého času tráví i nadále ve světě.  

Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D.

Od roku 2015 působí na pozici výkonného ředitele celosvětového vzdělávacího programu a nadace The Duke of Edinburgh´s International Award (Mezinárodní cena vévody v Edinburghu) v České republice, která se zaměřuje na osobnostní rozvoj žáků a studentů ve věku 14-24 let. Předtím pracoval téměř 6 let na pozici akademického ředitele v největší vzdělávací skupině v České republice Edua Group, kde vedl mezinárodní tým více jak 500 učitelů, lektorů, trenérů, školitelů a metodiků. Je držitelem Ceny Václava Konigsmarka a byl nominován na Cenu Jana Palacha. Působí v odborných komisích Nadace 02 Smartup a TOP odpovědná firma Byznysu pro společnost. Je členem školské rady ZŠ TGM Praha 7. Aktivně se věnuje tématu leadershipu, koučingu, mentoringu, neformálnímu vzdělávání a moderní trendům ve vzdělávání mládeže a dospělých.