O projektu

Global Schools je tříletý mezinárodní projekt, který v České republice realizuje program Varianty společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrem - Nový Jičín. Na mezinárodní úrovni je do projektu zapojeno šestnáct partnerů z deseti evropských zemí, kteří společně usilují o posílení role globálního vzdělávání ve vzdělávání žáků základních škol a cílenou přípravu pedagogů na práci s tématy současného světa.

Míra začlenění globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do výuky na základních školách se liší jak mezi jednotlivými školami, kraji, tak evropskými zeměmi. Liší se i míra integrace GRV do vzdělávacích systémů a strategií daných zemí. Přesto lze říci, že určitým společným znakem je převažující zaměření obsahu výuky žáků na evropský či národní kontext. Tento stav přitom nereaguje dostatečně na stále rostoucí potřebu vybavit děti hodnotami a kompetencemi nezbytnými pro život v současném globalizovaném světě, kde je potřeba den co den přijímat, třídit a kriticky nahlížet informace o dění v celosvětovém kontextu a zaujímat k nim postoj.


Z uvedených důvodů reaguje projekt Global Schools na tyto potřeby na třech úrovních

Systémová úroveň

V systémové rovině se zaměřuje na začlenění GRV do vzdělávacích strategií a školních vzdělávacích programů. O tématu GRV, cílech udržitelného rozvoje a další rozvojové agendě budou prostřednictvím projektu informovány tzv. místní autority, lidé s rozhodovací pravomocí na regionální a národní úrovni, úředníci a zástupci vedení škol.

Praktická úroveň

V rovině praktické bude poskytnuta po dobu trvání projektu kontinuální podpora budoucím a stávajícím učitelům v systematickém začleňování globální dimenze do každodenní výuky na ZŠ. Intenzivní spolupráce bude probíhat se školami v Moravskoslezském kraji.

Celospolečenská úroveň

Na úrovni celospolečenské reaguje projekt na chybějící informovanost veřejnosti o globální problematice zvyšováním povědomí o Evropském roku rozvoje 2015 a Cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím škol a žákovských projektů.

Více informací o tom, co se děje v projektu na evropské úrovni se dozvíte na facebooku.